Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslâm’a Bakışı

Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU danışmanlığında Marmara Üniversitesi’nde hazırlanmıştır. 2000.

İkinci Meşrutiyet ile 1950 arası olarak sınırlandırılan dönemde kendileri İslam alimi olmadıkları halde İslâm’ın günümüze hitabı konularında fikir yürütüp kalem oynatmış aydınlarımızdan seçilen altı kişi baz alınarak çalışılan kitap bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır.

Girişte, Cumhuriyet ve hazırlık devresi olarak öncesinin sosyal ve siyasi panoraması sunulmaya çalışılmış, Düşünce Hayatı başlığı altında Türk aydınının oluşum tarihi ile dönemin fikrî ve siyasî akımları incelenmiştir.

Aydınların İtikad, İbadet ve Ahlak Anlayışı başlığını taşıyan birinci bölümde, aydınların din ve İslam’a kavramsal bakışları ele alınmış, İslam’ın evrenselliği, İslam ve bilim, İslam’da reform gibi konularda görüşleri verilmeye çalışıldıktan sonra, İslâm itikadı, İslam’da ibadet konuları ve İslâm ahlakına bakışları işlenmiştir.

Hukuk ve Sosyal Hayat başlığını taşıyan ikinci bölümde ise aydınlarımızın İslam Hukuku, İslam ve Laiklik, İslam ve İktisadî hayat ve İslam’da kadın hakları konularındaki görüşleri incelenmiştir.

Din Alimleri, Din Kurumları ve Gelenekler başlığını taşıyan üçüncü ve son bölümde de aydınlarımızın İslam alimleri, Hilafet kurumu, hadis, tasavvuf ve eğitim gibi geleneklere bakışları ele alınmıştır.

Değerlendirme kısmında aydınların görüşleri objektiflik, tutarlılık ve İslâm’a uygunluk açılarından genel olarak değerlendirilmeye çalışılmış ve sonuç bölümünde varılan netice özetlenmiştir.

Geniş özet de içeren değerlendirme için tıklayınız!

Temin
YÖK Tezler veri tabanından ulaşılabilir.
Ensar Neşriyat tarafından (İstanbul 2004) yayımlanmıştır.
Kitap Yurdu